Dreams ▲

Birinden kolaylıkla soğuyabilirim. Müziği hayat felsefem edindim. Bana zarar verenlerin acı çekmesinden hiç rahatsız olmam.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter
Tumblr Mouse Cursors